×

Поставити запитання

Повідомлення:

Найчастіші запитання цієї сторінки
Питання 1
Відповідь 1
Питання 2
Відповідь 2
Питання 3
Відповідь 3
Питання 4
Відповідь 4
Питання 5
Відповідь 5
Питання 6
Відповідь 6
Питання 7
Відповідь 7
Питання 8
Відповідь 8
Питання 9
Відповідь 9
Питання 10
Відповідь 10
Онлайн чат
Відправити повідомлення

Потрібна допомога чи підказка?

Публічний договір
про надання послуг

м. Рівне останнє оновлення: 06 січня 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «СофтФер» (SoftFare LLP), юридична особа, що зареєстрована за законодавством України за адресою: Україна, 33027, м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 7, кв. 19. Ідентифікаційний код юридичної особи: 42761917, в особі директора Вальчука Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Статуту товариства та Протоколу (рішення) №2 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СофтФер» від 6 січня 2021 року, надалі – «Виконавець», опублікував цей договір про надання послуг (надалі – «Договір»), що у відповідності та у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України є публічним договором, а також у відповідності та у розумінні ст. 641 Цивільного кодексу України – офертою (пропозицією) фізичним особам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам (надалі – «Замовник»), а також представник Замовника, в т.ч. фізична особа належним чином уповноважена на укладання Договору від імені Замовника йменується «Замовником», у відповідності до якого «Виконавець», з однієї сторони, та «Замовник», з другої сторони, які надалі разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1.Визначення термінів

1.1. З метою однозначного трактування, терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

1.1.1. Сервіс Виконавця (надалі – «Сервіс») – онлайн-сервіс (веб-сервіс), побудований за моделлю SaaS ("Software as a Service", тобто "програма, як послуга"), який надає Замовнику можливість автоматизувати процеси управління підприємством великої рогатої худоби, а саме: організацію, оптимізацію і реалізацію функцій управління молочно-товарною фермою МТФ, а також інші можливості, передбачені Сервісом. Характеристики Сервісу постійно доповнюються і розвиваються та можуть змінюватися залежно від внутрішньої політики Виконавця. Сервіс розміщено в мережі Інтернет за адресою http://cattle.center.

1.1.2.Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем Замовнику, на умовах договору, шляхом надання протягом певного часу можливості користування Сервісом.

1.1.3. Користувач – особа, якій надано доступ до Сервісу.

1.1.4. Обліковий запис – сукупність наданої інформації про користувача, яка необхідна для його ідентифікації та доступу до даних, авторизації, персоналізації та обліку.

1.1.5. Сторінка реєстрації – інтернет-сторінка, розташована за адресою http://cattle.center/registration/, та призначена для введення необхідних для реєстрації даних Замовника.

1.1.6. Робочий кабінет – персональна сторінка зареєстрованого користувача.

1.1.7. Тарифний план – докладний перелік та обсяг послуг Виконавця, їх характеристик, які щомісяця надаються Замовнику за певну плату.

1.2. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на сайті http://cattle.center , потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

2. Предмет Договору

2.1.За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги, а Замовник, в свою чергу, зобов’язується оплатити Виконавцю такі послуги та виконувати інші зобов’язання з дотримання порядку, умов та строків, передбачених цим Договором та обраним тарифним планом.

3. Порядок надання Виконавцем послуг Замовнику та приймання наданих послуг

3.1. Послуги надаються Виконавцем через Сервіс, де Замовник проходить процедуру реєстрації, заповнюючи відповідні реєстраційні форми (бланки) та акцепту (прийняття) цього Договору шляхом технічного підтвердження, після чого, Замовник отримує доступ до Робочого Кабінету та інших сторінок, функціоналу, які передбачені тарифним планом. Відтак, цей Договір вважається укладеним з моменту реєстрації на Сервісі за доменною адресою http://cattle.center, після надання повного та безумовного акцепту (прийняття) цього Договору шляхом технічного підтвердження. Факт реєстрації Замовника на Сторінці реєстрації є беззастережним прийняттям Користувачем умов цього Договору.

3.2. Виконавець надає послуги Замовнику, а Замовник, в свою чергу, приймає їх та здійснює оплату за користування відповідно до умов цього Договору та обраного Тарифного плану.

3.3. Користування Сервісом, так само як і отримання послуг Виконавця дозволяється особам, які досягли 18 років.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до умов Договору та обраного Тарифного плану.

4.1.2. При наданні послуг за Договором забезпечити можливість доступу Замовника до функціоналу Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логіна (-ів) і пароля (-ів) Замовника за умови дотримання технічних вимог до клієнтського веб-переглядача (веб-браузера), які описані за адресою http://cattle.center/terms_of_use/ у розділі «Технічні вимоги до клієнтських веб-браузерів». При цьому Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості використання Замовником функціоналу Сервісу з причин, не залежних від Виконавця.

4.1.3. Не розголошувати реєстраційні дані Замовника, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Зберігати конфіденційність даних Замовника, керуючись політикою конфіденційності, що міститься в пункті 8 «Захист персональних даних» цього Договору, додатками (додатковими угодами) до нього, суміжними документами та чинним законодавством.

4.1.4. Сповіщати Замовника про зміни Тарифів на послуги, умов обслуговування і методів оплати, а також інших умов Договору шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця http://cattle.center

4.1.5. На вимогу Замовника підписувати та направляти на адресу Замовника акти прийому-передачі послуг. Для цього акти прийому-передачі послуг мають бути виготовлені і підписані Виконавцем та направлені ним на поштову адресу Замовника.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику послуг за Договором з технічних або інших причин, що перешкоджають наданню послуг, на час усунення таких причин.

4.2.2. Призупинити надання послуг за Договором та/або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку у випадках порушення Замовником зобов’язань та/або гарантій, прийнятих у відповідності з Договором.

4.2.3. Розірвати Договір в односторонньому порядку і видалити дані Замовника, якщо Замовник, або інші користувачі, яким надано доступ до даних Замовника, упродовж 120 (сто двадцяти) календарних днів поспіль не користувалися функціоналом Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логіна (-ів) і пароля (-ів) користувача, причому оплачений період сервісу прирівнювати до періоду користування. Про намір видалити дані, Замовника буде попереджено щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів електронним листом за вказаною ним при реєстрації електронною адресою.

4.2.4. Припинити надання Сервісу в односторонньому порядку в разі порушення Замовником пунктів 5.2., 5.3, 5.4. Договору.

4.2.5. В разі відмови Замовника від користування Сервісом, не видаляти зібрані дані та використовувати їх для статистичного аналізу.

4.2.6. Вводити до Сервісу нові функції на свій розсуд.

4.2.7. Враховувати відгуки і побажання Замовника щодо нового функціоналу та можливостей Сервісу без визначення авторства чи співавторства такого користувача.

4.2.8. Виконавець має право призупинити або відмінити реєстрацію Замовника і відмовити Замовнику у використанні Сервісу, якщо Замовник надає недостовірну інформацію при реєстрації користувача або господарства, або якщо у Виконавця є підстави вважати надані Замовником реєстраційні дані недостовірними або неповними.

4.2.9. Має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором. При цьому Виконавець залишається відповідальним за якість наданих послуг з урахуванням обмежень відповідальності, передбачених цим Договором.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. До укладання Договору ознайомитися з його змістом та умовами, а також з Тарифними планами, розміщеними на сайті Виконавця за адресою http://cattle.center/tariffs/ , а також з іншими умовами користування, описаними за адресою http://cattle.center/terms_of_use/ .

4.3.2. Повністю дотримуватися й виконувати умови цього Договору, додатків (додаткових угод) до нього, інших суміжних документів, що регулюють порядок та умови використання послуг та Сервісу.

4.3.3. Визнати і погодитись з тим, що Сервіс і всі необхідні програми, пов’язані з ним, містять конфіденційну інформацію, яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими. Ані сам Замовник, ані інші особи за сприяння з боку Замовника не копіюватимуть і не змінюватимуть програмне забезпечення; не створюватимуть програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу; не втручатимуться в програмне забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм чи з метою порушення роботу Сервісу; не здійснюватимуть продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо Сервісу, наданого Замовнику, а також не модифікуватимуть Сервіс, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до нього.

4.3.4. Пройти процедуру реєстрації. Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

4.3.5. Після завершення процесу реєстрації Замовник використовує зареєстрований логін та пароль для доступу до веб-інтерфейсу, що надає доступ до інформації, яка належить Замовнику. Замовник несе відповідальність за нерозголошення свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено у Сервісі під його логіном та паролем.

4.3.6. Нести відповідальність за безпеку свого Облікового запису, а також за все, що буде зроблено у Сервісі під Обліковим записом Замовника.

4.3.7. Негайно повідомити Виконавця про будь-які випадки неавторизованого (забороненого Замовником) доступу з логіном(-ами) і паролем(-ями) Замовника.

4.3.8. Замовник повинен завершувати сесію роботи під своїм паролем (за посиланням «Вихід») після закінчення роботи з Сервісом.

4.3.9. Оплачувати послуги в порядку та строки, визначені в Договорі та за умовами обраного Тарифного плану.

4.3.10. Не використовувати Сервіс для порушення законодавства України або норм міжнародного права.

4.3.11. Не передавати свої права по Договору будь-якій третій стороні.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримувати доступ до Сервісу, використовуючи зареєстрований(-і) логін(-и) та пароль(-і).

4.4.2. Подавати пропозиції щодо поліпшення якості сервісу та його додаткових можливостей будь-яким зручним способом: залишити відгук на сайті http://cattle.center, відправити повідомлення на електронну пошту info@welfare.vet або зателефонувати до служби підтримки за номерами вказаними на веб-сторінці http://cattle.center.

4.4.3. Отримувати інформацію щодо Сервісу будь-яким зручним способом: на сайті http://cattle.center, відправивши запит на електронну адресу info@welfare.vet , або зателефонувавши до служби підтримки за номерами вказаними на веб-сторінці http://cattle.center.

4.4.4. Надавати доступ іншим користувачам до внесеної чи згенерованої Сервісом інформації через відповідний функціонал Сервісу.

5.Вартість послуг і порядок здійснення розрахунків

5.1. Замовник оплачує Виконавцю послуги відповідно до тарифних планів опублікованих на сайті Виконавця за адресою: http://cattle.center/tariffs/ станом на момент підписання цього договору. Встановлена вартість та умови надання послуг діють до наступної зміни, а також упродовж всього передплаченого Замовником періоду.

5.2. В разі зміни тарифів послуг, вони діють негайно для всіх користувачів, які долучаються до користування Сервісом після змін.

5.3. Виконавець та Замовник можуть погодити вартість надання послуг, яка не буде змінюватися більш тривалий термін, підписавши окремий документ.

5.4. В разі зміни тарифів послуг до кінця дії обраного Замовником тарифу, сторони підписують протокол погодження цін, при цьому Виконавець зобов’язаний надати обґрунтований розрахунок, як підставу для зміни тарифів. За відсутності обґрунтованого розрахунку зміни тарифів Замовник має право відмовитися від зміни тарифів, а Виконавець зобов’язаний продовжувати надавати послуги відповідно до договору та, додатку до нього, у разі наявності такого.

5.5. Оплата послуг здійснюється Замовником в українських гривнях у безготівковій формі. Замовник здійснює оплату послуг шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця з рахунку Замовника, або шляхом використання інших способів оплати, доступних у Сервісі.

5.6. Послуги надаються Замовнику на умовах оплати за фактом користування згідно з обраним Тарифним планом. Замовник сплачує 100% вартості отриманих послуг. Після оплати наданих послуг за попередній місяць, Замовнику автоматично надається право на користування Сервісом на наступний календарний місяць.

5.7. Замовник зобов’язується здійснювати оплату отриманих послуг від Виконавця не пізніше ніж через 14 календарних днів після завершення неоплаченого календарного місяця користування послугами.

5.8. Замовник має право оплачувати послуги наперед.

5.9. У випадку прострочення оплати Замовником за надані Виконавцем послуги, Виконавець припиняє надання доступу до користування Сервісом Замовникові. Дані, які були внесені Замовником до Сервісу зберігаються впродовж 120 (сто двадцяти) календарних днів.

5.10.Замовник має право припинити користування Сервісом шляхом припинення оплати, повідомлення про що Замовник зобов’язаний відправити на електронну пошту info@welfare.vet або зателефонувавши в службу підтримки.

5.11. Будь-які комісії за використання послуг платіжних систем, банків сплачуються за рахунок Замовника.

6.Гарантії

6.1. Виконавець гарантує Замовнику збереження даних, що внесені у Сервіс, впродовж 120 (сто двадцяти) календарних днів після закінчення оплаченого терміну користування Сервісом.

6.2. Протягом дії Договору Виконавець вживає всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок у роботі Сервісу у випадку їх виникнення у максимально короткі строки. При цьому Виконавець не гарантує відсутність помилок і збоїв при наданні Замовнику послуг.

6.3. Виконавець відмовляється від надання будь-яких гарантій і умов у відношенні відповідності послуг конкретним цілям Замовника.

6.4. Замовник гарантує Виконавцю, що:

6.4.1. При реєстрації в Сервісі Замовник вказав повні і достовірні відомості про себе, свою організацію, які не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України.

6.4.2. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому:
— повністю ознайомився з умовами Договору;
— повністю розуміє предмет Договору;
— повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.

6.4.3. Замовник має всі необхідні права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.

7. Відповідальність Сторін, обмеження відповідальності та розв’язання спорів

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

7.2. Замовник розуміє та погоджується, що Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст інформації, розміщеної Замовником на Сервісі. Замовник самостійно несе всю відповідальність за дотримання вимог законодавства, у тому числі законодавства про захист авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб.

7.3. Замовник розуміє та погоджується, що Виконавець здійснює все належне для забезпечення якісного надання послуг. Поважними причинами, що стали підставою неналежного надання послуг є обставини непереборної сили (форс-мажор), у тому числі:
— дією органів державної влади (прийняття нормативно-правових актів тощо);
— пожежею, повінню, землетрусом, іншими стихійними лихами, відсутністю електроенергії і збоями в роботі комп’ютерних систем, збоями в роботі комп’ютерної мережі, страйками, громадянськими заворушеннями, безладами, будь-якими інші обставинами.

7.4. Виконавець не несе відповідальність за будь-які помилки і проблеми, що не пов’язані з діями Виконавця.

7.5. У випадку виникнення у Замовника претензій щодо якості та повноти послуг, Замовник вправі відмовитися від користування сервісом та не оплачувати надані послуги. Проведення Замовником післяплати за надані послуги означає підтвердження відсутності претензій щодо надання послуг.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за Договором за будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Замовника та/або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні.

7.7. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Замовником пунктів 4.3.7 та 4.3.8 даного Договору.

7.8. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження і конфіденційність реєстраційних даних: логіна(-ів) і пароля(-ів). Всі дії, здійснені з використанням логіна(-ів) і пароля(-ів) Замовника, вважаються здійсненими Замовником. Замовник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені з використанням логіна(-ів) і пароля(-ів) Замовника. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Замовника третіми особами.

7.9. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – відповідно до чинного законодавства України.

8.Захист персональних даних.

8.1. Реєструючись у Сервісі Замовник дає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних.

8.2. Виконавцю доступна інформація, яку він отримує такими способами:

8.2.1. Інформація, яку Замовник надає:
— під час реєстрації Замовника у Сервісі;
— в рамках заходів, які проводить Виконавець (опитування, форми зворотного зв’язку, тощо);
— шляхом внесення записів Замовником до реєстраційних онлайн-форм під час користування послугами Сервісу;

8.2.2. Під час листування Замовника з Виконавцем електронною поштою;

8.2.3. Технічна інформація – дані про інтернет-провайдера Замовника, IP-адресу, характеристики ПК та програмного забезпечення, якими він користується, дані про завантажені та вивантажені на Сервіс файли та ін.

8.3. Виконавець обробляє персональну інформацію Замовника для:
— надання послуг Сервісу;
— оцінки зацікавленості Замовника у послугах Сервісу та інформування Замовника про нові послуги та оновлення Сервісу;
— вирішення спорів та суперечливих ситуацій;
— іншого, про що Виконавець сповіщає Замовника, запитуючи приватну інформацію.

8.4. Виконавець здійснює обробку тільки тієї інформації, яку Замовник надає добровільно.

8.5. Виконавець може використовувати персональні дані Замовника з метою розсилання повідомлень технічного та інформаційного характеру.

8.6. Виконавець використовує сучасні технології для захисту персональних даних Замовника.

8.7. Персональні дані, які Замовник вводить у Сервіс, передаються, зберігаються і обробляються на виробничих потужностях компанії GMHost.

8.8. Сторони визнають, що обробка Виконавцем персональних даних Замовника здійснюється в рамках виконання цього Договору та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9. Право інтелектуальної власності.

9.1.Особисті немайнові права на всі об’єкти інтелектуальної власності, створені під час або в результаті надання Виконавцем Послуг за цим Договором, як за його виключної участі, так і за спільної участі Виконавця, Замовника та/або третіх осіб, належать Виконавцю.

9.2. Усі та будь-які виключні майнові права на всі об’єкти інтелектуальної власності, створені під час або в результаті надання Виконавцем Послуг за цим Договором, як за його виключної участі, так і за спільної участі Виконавця, Замовника та/або третіх осіб у повному обсязі належать Виконавцю.

9.3. Виконавець має право відчужувати або переуступати свої майнові права інтелектуальної власності, набуті за цим Договором, третім особам.

10. Форс-мажор

10.1.У випадку виникнення обставин непереборної сили, які виникли внаслідок подій надзвичайного характеру, зокрема, стихійних лих і катаклізмів, воєн, епідемій, повстань, відключень електропостачання технічних площадок, прийняття органами влади рішень, що перешкоджають виконанню Сторонами зобов’язань за цим Договором (Форс-мажор), Сторони не несуть відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання обов’язків за цим Договором.

10.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

10.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

11. Строк дії Договору, припинення дії Договору, порядок внесення змін до Договору

11.1. Договір починає діяти з моменту його опублікування на сайті за url-адресою http://cattle.center/public_agreement/ і діє до моменту відзиву або зміни Договору Виконавцем.

11.2.Будь-які зміни до договору вносяться за домовленістю сторін на підставі додаткової угоди до цього договору.

11.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Договору, про що повідомляє замовника електронним листом за вказаною ним при реєстрації електронною адресою. Старі умови діють до моменту підписання Замовником нового Договору, але не більше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його опублікування, якщо інше не передбачено чинним законодавством або іншими нормативно-правовими актами.

11.4. У разі внесення Виконавцем змін до Договору, такі зміни набувають чинності для всіх нових користувачів з моменту розміщення зміненого тексту Договору в мережі Інтернет за url-адресою http://cattle.center/public_agreement/

11.5. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти Замовником – факту реєстрації Замовника на Сторінці реєстрації, або з моменту його підписання існуючими користувачами.

11.6. Договір може бути розірвано:

11.7.1. За згодою Сторін в будь-який час;

11.7.2. За ініціативою будь-якої Сторони в разі порушення умов Договору іншою Стороною з обов’язковим письмовим повідомленням іншої Сторони;

11.7.3. За бажанням Замовника по факту несплати більше ніж 120 календарних днів наданих послуг.

11.8. Договір залишається в силі в разі зміни адрес і реквізитів Сторін, зміни їх засновницьких документів, включаючи, зміни власника, організаційно-правової форми та ін., а також паспортних, контактних і інших даних Виконавця чи Замовника:

11.8.1. Виконавець про відповідні зміни повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на сайті http://cattle.center, а також електронним листом за вказаною ним при реєстрації електронною адресою.

11.8.2. Замовник відповідні зміни проводить за допомогою корегування даних у Робочому кабінеті, або шляхом надсилання відповідної інформації на електронну чи поштову адресу Виконавця.

12. Інші умови

12.1. Сторони зберігають конфіденційну інформацію, пов’язану з Договором і зобов’язуються використовувати її виключно в цілях виконання своїх договірних зобов’язань.

12.2. Сторони визнають факсимільне відтворення підписів осіб, уповноважених на підписання рахунків та актів виконаних робіт.

12.3. З усіх питань, неврегульованих у тексті Договору Сторони керуються чинним законодавством України.

13. Реквізити виконавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «СофтФер» (SoftFare LLP)
Юридична адреса: 33027, м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 7, кв. 19.
Телефон: +38067 442 3992
Email: info@welfare.vet
Код за ЄДРПОУ: 42761917
Банківські реквізити:
п/р: 26009300872243 у АТ «Ощадбанк» (Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України")
МФО: 333368


Cattle.Сenter® - центр моніторингу благополуччя у скотарстві, вівчарстві та козівництві

03041, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 16

(067) 442-3-992; (066) 288-94-54

info@welfare.vet

Умови користування